Zatrzymanie krążenia

Zatrzymanie krążenia to stan charakteryzujący się ustaniem krążenia krwi w następstwie braku mechanicznej pracy serca.

Wśród głównych objawów, charakterystycznych dla zatrzymania krążenia wyróżnia się;

  • utratę przytomności spowodowaną z niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego,
  • brak tętna na dużych tętnicach,
  • zatrzymanie oddechu,
  • sinicę lub bladość powłok skórnych.

Główne przyczyny choroby to asystoria, migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez obecności tętna oraz rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne.

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia tego stanu zalicza się płeć męską, podeszły wiek, hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów oraz miażdżycę stwierdzoną w wywiadzie rodzinnym.

W rozpoznaniu stwierdza się w niektórych przypadkach przedawkowanie leków, wstrząs septyczny albo hipowolemiczny, hipotermię, kwasicę, nieprawidłowości elektrolitowe, czasem zatrucie tlenkiem węgla i inne.

Spośród badań laboratoryjnych wykonuje się m.in. gazometrię, poziom elektrolitów, morfologię krwi, monitorowanie stężenia leków we krwi oraz czas protrombinowy.

W przypadku zatrzymania krążenia mogą wystąpić powikłania ze strony układu nerwowego, wątroby, nerek i serca w następstwie niedokrwienia. Należy pamiętać, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa może być powikłana odmą opłucnej lub złamaniem żeber.

Rokowanie w przypadku zatrzymania krążenia zależy od choroby podstawowej, wieku pacjenta i czasu trwania tego stanu. Niestety jeżeli upłynęły więcej niż 4 min do chwili rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub 8 min od podjęcia kwalifikowanej pomocy rokowania nie są dobre. Jeżeli nastąpi zatrzymanie krążenia w warunkach pozaszpitalnych, resuscytacja po 30 min może nie dać efektów. Według statystyk około 14% pacjentów przeżywa zatrzymanie krążenia w szpitalu, natomiast w warunkach pozaszpitalnych przeżywalność jest niestety jeszcze mniejsza.

Przy zatrzymaniu krążenia mogą występować choroby współistniejące, takie jak choroba wieńcowa, wady zastawkowe serca lub nadciśnienie tętnicze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---