Zatrzymanie krążenia

Zatrzymanie krążenia to stan charakteryzujący się ustaniem krążenia krwi w następstwie braku mechanicznej pracy serca.

Wśród głównych objawów, charakterystycznych dla zatrzymania krążenia wyróżnia się;

  • utratę przytomności spowodowaną z niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego,
  • brak tętna na dużych tętnicach,
  • zatrzymanie oddechu,
  • sinicę lub bladość powłok skórnych.

Główne przyczyny choroby to asystoria, migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez obecności tętna oraz rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne.

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia tego stanu zalicza się płeć męską, podeszły wiek, hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów oraz miażdżycę stwierdzoną w wywiadzie rodzinnym.

W rozpoznaniu stwierdza się w niektórych przypadkach przedawkowanie leków, wstrząs septyczny albo hipowolemiczny, hipotermię, kwasicę, nieprawidłowości elektrolitowe, czasem zatrucie tlenkiem węgla i inne.

Spośród badań laboratoryjnych wykonuje się m.in. gazometrię, poziom elektrolitów, morfologię krwi, monitorowanie stężenia leków we krwi oraz czas protrombinowy.

W przypadku zatrzymania krążenia mogą wystąpić powikłania ze strony układu nerwowego, wątroby, nerek i serca w następstwie niedokrwienia. Należy pamiętać, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa może być powikłana odmą opłucnej lub złamaniem żeber.

Rokowanie w przypadku zatrzymania krążenia zależy od choroby podstawowej, wieku pacjenta i czasu trwania tego stanu. Niestety jeżeli upłynęły więcej niż 4 min do chwili rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub 8 min od podjęcia kwalifikowanej pomocy rokowania nie są dobre. Jeżeli nastąpi zatrzymanie krążenia w warunkach pozaszpitalnych, resuscytacja po 30 min może nie dać efektów. Według statystyk około 14% pacjentów przeżywa zatrzymanie krążenia w szpitalu, natomiast w warunkach pozaszpitalnych przeżywalność jest niestety jeszcze mniejsza.

Przy zatrzymaniu krążenia mogą występować choroby współistniejące, takie jak choroba wieńcowa, wady zastawkowe serca lub nadciśnienie tętnicze.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

---